Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku


Data publikacji strony internetowej: 2010-11-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-16


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.
  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
  • Widoczny fokus.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Pysz, adres poczty elektronicznej zsp14@miastorybnik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 4250608. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja: Dzielnica Popielów, ul. Leopolda Staffa 42A, 44-274 Rybnik - budynek Szkoły Podstawowej nr 24 im. Wisławy Szymborskiej

Wejście główne do budynku - brak dostępu dla osoby niepełnosprawnej na wózku. Dostęp jest możliwy poprzez wejście od strony sali gimnastycznej - podjazd dla wózków od strony północnej. Osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim ma możliwość przemieszczania się na parterze i uzyskuje dostęp do sekretariatu zespołu. Dostępne są również inne pomieszczenia: stołówka, sala gimnastyczna, sale lekcyjne na parterze. Brak dostępu na wyższe piętra budynku. W budynku brak windy i ubikacji dostosowanej dla osoby niepełnosprawnej.

Dostępne są miejsca parkingowe na terenie posesji zespołu, po lewej stronie, zlokalizowane w bliskiej odległości od wejścia od strony sali gimnastycznej.

Brak ograniczeń w przypadku korzystania z psa asystującego.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu - wymaga ustalenia terminu za pomocą maila zespołu zsp14@miastrybnik.pl

Lokalizacja: Dzielnica Popielów, ul. Leopolda Staffa 42A, 44-274 Rybnik - budynek Przedszkola nr 26

Wejście główne do budynku - dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. Osoba niepełnosprawna ma możliwość przemieszczania się po parterze i uzyskuje dostęp do wszystkich pomieszczeń w tym gabinetu w-ce dyrektora ds. przedszkola. Dostępna jest również ubikacja dla osoby niepełnosprawnej. Budynek jest parterowy.

Dostępne są miejsca parkingowe na terenie posesji zespołu, po lewej stronie, zlokalizowane w bliskiej odległości od wejścia do przedszkola.

Brak ograniczeń w przypadku korzystania z psa asystującego.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu - wymaga ustalenia terminu za pomocą maila zespołu zsp14@miastrybnik.pl lub przedszkola p26@miastorybnik.pl

Lokalizacja: Dzielnica Radziejów, ul. Kreta 20, 44-274 Rybnik - budynek Szkoły Podstawowej nr 24 im. Wisławy Szymborskiej

Brak dostępu dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim do budynku głównego, wejście jest możliwe tylko do części w której znajduje się sala gimnastyczna. Dostęp poprzez drzwi umieszczone w łączniku od strony miejsc postojowych. Osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim uzyskuje dostęp do sali gimnastycznej i pomieszczeń socjalnych sali w tym ubikacji.

Dostępne są miejsca parkingowe na terenie posesji zespołu od strony sali gimnastycznej zlokalizowane w bliskiej odległości od wejścia do sali.

Brak ograniczeń w przypadku korzystania z psa asystującego.